Project Description

Consultancy services and construction supervision in the design and construction of STRUMA Highway, LOT 3.1. “Zheleznitsa“ tunnel, Subdivision № 1 from km 366 + 000 to km 366 + 720 including tunnel service road at the northern portal of tunnel “Zheleznitsa”

ДЗЗД „ТЕС КОНСУЛТ“ =

 „СТРОЛ – 1000“ АД – 50 %

„ТРИ ЕС“ ЕООД – 35 %

„ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС“ ООД – 15 %

Детайли

Начало: 12.03.2019 г.

Край: 989 кал. дни

Строителна стойност: 29 985 345,00 лв. без ДДС

Изпълнявани дейности: Оценка на съответствие на проекта с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, Консултант, който изпълнява функцията на Инженер, съгласно Договорните условия на FIDIC, Жълта книга от 1999 г.

Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

Кратко описание на проекта:

Автомагистрала „Струма” е част от транс-европейски коридор Ориент/Източно-Средиземноморски, свързващ градовете София, Кулата и Солун и разделен на

Лотове -1, 2, 3.1, 3.2, 3.3.

Настоящият проект е част от Лот 3.1, който е допълнително разделен на следните подучастъци:

Лот 3.1 Благоевград – Крупник ,  участък 1 от км 359+000 до км 366+000, участък 2 от км 370+400 до км 376+000;

Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница, Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“ – (ОП1);

Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ ЛОТ 3.1 Тунел „Железница, Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери-(ОП2) ;

Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ ЛОТ 3.1 Тунел „Железница, Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400-(ОП3).

Общата цел на проекта „Проектиране и строителство на АМ „Струма” ЛОТ 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции: Обособена позиция №1: Подучастък №1 от км 366+000 до км 366+720 до , включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница”; Обособена позиция  №2: Подучастък №2 от км 366+720 до км369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница”  и площадка за хеликоптери; Обособена позиция №3: Подучастък №3 от км 369+000 до км  370+400”: е да допринесе за устойчиво и балансирано дългосрочно  икономическо развитие на България, посредством развитие на пътната инфраструктура от национално, европейско и трансгранично значение, интегрирането на  националната транспортна инфраструктура към тази на ЕС, както и постигане на баланс и развитие на връзките между отделните видове транспорт.

Обектът : Подучастък  № 1 от км 366+000 до км 366+720(ОП1).е разположен в Югозападната част на България, на територията на област Благоевград, община Симитли.    Съгласно изискванията на Възложителя началния километраж е км 366+000 и краен километраж – км 366+720. Отначало трасето върви западно от река Струма; след км 366+100 пресича последователно река Струма, съществуващия път  Е79 София-Кулата, ж.п. линията София-Кулата и завършва при км 366+720 преди  тунел „Железница“. Трасето на подучастъка пресича Път BLG 1071 / Път І-1 Благоевград- Симитли/ Границата общ, /Благоевград-Симитли/-Симитли-Черниче/І-1/ при км 366+550, който е част от общинската пътна мрежа.

Този подучастък попада изцяло в хоризонтална крива с радиус R3=3200м.

Документи: