Project Description

Rehabilitation of road II-62 “Dupnitsa – Samokov” from km 42 + 263,20 to km 59 + 071,66 and from km 62 + 920,62 ≡ 62 + 921,62 to km 78 + 633,13

Етап 2: участък от 62+920,62 ≡ 62+921,62 до км 78+633,13

ДЗЗД „АДЗОР РЕГИОНИ“ =

 „СТРОЛ – 1000“ АД – 50 %

„ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД – 50 %

Детайли

Начало: 16.04.2019 г.

Край: 18 МЕСЕЦА

Строителна стойност: 12 868 461,87 лв. без ДДС

Изпълнявани дейности: упражняване на строителен надзор

Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

Кратко описание на проекта:

Проект  „Път IІ-62 Клисура – Самоков” от км 62+922 до км 78+633, с обща дължина 15.711 км, област София“, преминава през с. Клисура от км. 63+609 до км. 64+647 и завършва в началото /шлюзовете/ на пътното кръстовище с обходния път на гр.Самоков при км. 78+633.

В проекта е предвидено изпълнението на следните, строително монтажни работи:

  • подмяна на бордюри и рехабилитация на тротоарни настилки в с. Клисура
  • уширяване на габарита от Г6 на Г10.5 от км. 69+078.52 до км. 78+633.26;
  • цялостно възстановяване на асфалтовата настилка;
  • рехабилитация на съществуващи пътни кръстовища
  • изпълнение на банкети;
  • осигуряване на ново и подобряване на съществуващото пътно отводняване посредством изграждане на облицован окоп и подокопен дренаж;
  • изграждане на нови и почистване на съществуващи водостоци;
  • рехабилитация на съществуващо голямо съоръжение –мост – при км. 67+936.51
  • предпазни огради;
  • вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, и т.н.

Документи:  Разрешение за строеж № РС-19 / 27.03.2019, влязло в сила на 20.04.2019г.