Project Description

Preparation of technical design and construction (engineering) on site: HEMUS Highway, section from km 310 + 940 to km 327 + 260

ДЗЗД „КОНСУЛТАНТИ ХЕМУС 2-2016“ =

„Евроконсулт“ АД – 70 %

„СТРОЛ – 1000“ АД – 20 %

„ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ЕООД – 10 %

Детайли

Начало: 14.11.2017 г.

Край: 1436 кал. дни

Строителна стойност: 119 785 000,00 лв. без ДДС

Изпълнявани дейности: Оценка на съответствие на проекта с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, Консултант, който изпълнява функцията на Инженер, съгласно Договорните условия на FIDIC, Жълта книга от 1999 г.: „Договорни условия за технологично оборудване и проектиране-строителство, за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя“

Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

Кратко описание на проекта:

Трасето на АМ „Хемус“ е част от Европейската пътна мрежа от връзката с коридор IV на запад до коридор IX в близост до Велико Търново, предвидено е да свързва източните и западни части на България с Трансевропейската мрежа. Изграждането на АМ “Хемус” има стратегическа цел за ускоряване на процесът на икономическо и социално сближаване на регионално ниво. То ще окаже благоприятно влияние върху бизнеса и създаването на нови работни места в регионалните икономики на Северозападен, Северен централен и Североизточен район на България. Общият брой на населението, което ще се възползва от подобрената инфраструктура е приблизително 2,9 млн. души върху площ от почти 44 % от територията на страната.

АМ „Хемус” ще свързва София с Варна и ще дублира първокласните пътища Е70 от Варна до Шумен, Е772 от Шумен до Ябланица и Е83 от Ябланица до София. Към момента в експлоатация са участъците от София до Ябланица и от с. Белокопитово до Варна с обща дължина от около 170 км. Неизградената част започва от гр. Ябланица, Ловешка област, от запад и завършва при с. Белокопитово, Шуменска област, на изток. Тя ще свърже вече изградените участъци в западния и източния й край и няколко големи града – Плевен, Ловеч, Велико Търново, Търговище и Шумен. АМ „Хемус“ ще бъде източно-западната връзка в Северна България и с пристанище Варна, което е ключово място за търговия с Украйна, Русия и Турция.

Трасето преминава в близост до следните важни населени места:

–        Плевен: седмия по големина град в България с население от 107 000 жители; център за образование, култура и икономика; на стратегическия коридор между Румъния и столицата София (I-3), свързан с TEN-T коридор IV;

–        Ловеч : на юг от Плевен между I-3 (E83) и I-4 (E772), с население от 36 000 жители;

–        Велико Търново : местоположение между I-5 и I-3 (E83) с население от 69 000 жители;

–        Горна Оряховица : град в област Велико Търново с население от 31 000 жители;

–        Търговище : с население от 37 000 жители;

–        Разград : с население от 33 000 жители;

–        Шумен : с население от 80 000 жители.

Оставащата за доизграждане част от АМ „Хемус“ условно е разделена на 8
участъка, които поетапно се възлагат за проектиране, а именно:

Приблизителна дължина

/ километри /

Участък
1 24 АМ “Хемус” (А-2)Ябланица – ІІІ 307/ ІІІ-
305
2 36 ІІІ 307/ ІІІ-305 – II-35
3 24 II-35 – III-301/Александрово
4 28 III-301/Александрово – III-303/Павликени
5 33 III-303/Павликени – Е85
6 46 Е85 – II-51
7 35 II-51 – ІI-49
8 30 IІ-49 – АМ „Хемус” (А-2) Белокопитово

Проектът е условно разделен на 3 етапа – като етап 1 включва участъци 1 и 2, етап
2 включва участъци 3, 4 и 5, а етап 3 включва участъци 6, 7 и 8.

Основната цел на настоящия проект е да осигури бърза и безконфликтна връзка между населените места в Северна България, което да повиши техния потенциал за икономическо развитие, качеството на обслужване и безопасността на движение.

Проектното решение ще бъде разработено в зависимост и съобразено със следните фактори:

–        Изисквания за околната среда – минимално засягане на защитените зони по Натура – 2000

–        Геоморфоложки, геоложки и хидроложки условия

–        Функционални и експлоатационни изисквания

–        Практичност

–        Финансова целесъобразност

Развитието на автомагистралната мрежа със сигурност ще повиши достъпността до всяка зона, в по-кратки интервали от време, което от своя страна ще повлияе благотворно на бъдещата организация на движение.

Предмет на настоящата разработка е изготвянето на технически проект за етап 1, участък от км 310+940 до км 327+260.

Документи:

Разрешение за строеж № РС-49 / 10.08.2018г., издадено то МРРБ