Project Description

Comformity assesment of HEMUS Highway, Stage I in Sectin 3: from the end of „Kalenik“ road junction at intersection of road III-3005 (km 122 + 260) to intersection with road II-35, including Pleven junction (km 139 + 340 ), with a length of 17,08 km

ДЗЗД „ХЕМУС 123“ =

 „СТРОЛ – 1000“ АД – 50 %

„ТРИ ЕС“ ЕООД – 50 %

Детайли

Начало: 28.03.2019 г.

Край: 21 кал. дни

Строителна стойност: ………….. лв. без ДДС

Изпълнявани дейности: Оценка на съответствие на проекта с основните изисквания към строежите

Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

Кратко описание на проекта:

Трасето на АМ „Хемус“ е част от Европейската пътна мрежа от връзката с коридор IV на запад до коридор IX в близост до гр. Велико Търново, предвидено е да свързва източните и западните части на България с Трансевропейската мрежа. Цялостното изграждане на АМ „Хемус“ има стратегическа цел за ускоряване на процеса на икономическо и социално сближаване на регионално ниво. То ще окаже благоприятно влияние върху бизнеса и създаването на нови работни места в регионалните икономики на Северозападен, Северен централен и Североизточен район на България. Общият брой на населението, което ще се възползва от подобрената инфраструктура е приблизително 2.9 млн. души върху площ от почти 44 % от територията на страната.

Магистралата ще свързва гр. София с гр. Варна и ще дублира първокласните пътища I-1 от гр. София до гр. Ботевград, I-3 (Е83) от гр. Ботевград до гр. Ябланица (Коритна), I-4 (Е772) от гр. Ябланица (Коритна) до гр. Шумен и I-2 (Е70) от гр. Шумен до гр. Варна. Към момента в експлоатация са участъците от гр. София до гр. Ябланица и от с. Белокопитово до гр. Варна с обща дължина около 170 км.

Неизградената част започва от гр. Ябланица, Ловешка област, от запад и завършва при с. Белокопитово, Шуменска област, на изток.