Project Description

Repair and restoration works on the route of the Targovishte Gas pipeline diversion in the underwater passage of the Ana dere River in the area of km 7,2

Детайли

Начало: 11.01.2018 г.

Край: 28.12.2018 г.

Строителна стойност: ………………………. лв. без ДДС

Изпълнявани дейности: Оценка на съответствие на проекта с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор

Възложител: „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

Кратко описание на проекта:

Газопроводното отклонение за гр. Търговище, което е обект на настоящият проект е въведено в експлоатация с Акт обр. 16 от 15.02.1985г., положено е под дъното на р. Ана дере при км.7,2 в района на с. Чудомир. Газопровода е действащ с проектното налягане на газопровода: Рпр.=5.4MPa. Реализирано е строителство на обект: „Ремонтно-възстановителни работи по трасето на ГО „Търговище“ при подводен преход на р. Ана, дере в района на км 7,2”, находящ се в землището на с. Чудомир, община Лозница, обл. Разград. Направени са временни мерки за отклоняване на водното течение – отбивен канал. След разчистване на коритото на реката са извършени следните дейности: отстраняване на старата външна изолация, почистване и обследване на газопроводната тръба по методи на безразрушителен контрол, полагане на нова външна изолация. При взети мерки против изравяне – след пресичането е изграден хидравличен стоманобетонов праг, който стабилизира нивото на дъното и задържа влаченият от течението дънен наносен поток. След хидравличният праг е изпълнена облицовка на откосите и дъното с габиони – матраци Reno (Geoweb). Под габионите е положен нетъкан, иглонабит геотекстил за разделител. След облицовката е изпълнена дънна рисберма от реден едроломен камък. Нивелетите на бермите на реката не се коригират.

Документи:

Разрешение за строеж № 03/ 30.01.2018г., издадено от Гл. архитект на Община Лозница, влязло в сила на 14.02.2018г.

Разрешение за ползване № СТ-05-1641 / 28.12.2018г., издадено от ДНСК