Строителен надзор

Упражняваме строителен надзор за строежите от първа до пета категория, с изключение на обектите по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите, като:

  • Отговаряме за законосъобразно започване на строежа, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба.

  • Следим за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, съгласно Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство, както и за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

  • Следим за коректното изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и основните изисквания към строежите по чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ;

  • След приключване на строително-монтажните работи по даден строеж, изготвяме окончателен доклад, съгласно изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове;

  • Отговаряме за годността на строежите за въвеждането им в експлоатация, съгласно Наредба №2 от 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

  • Окомплектоваме и изпращаме до съответната община или РДНСК/ДНСК необходимата документация за въвеждането на готовия строеж в експлоатация, въз основа на която се издава Удостоверение за въвеждане в експлоатация /за строежите от IV и V категория/, респ. Разрешение за ползване /за строежите от I, II и III категория/.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Търсите доверен партньор и консултант в областта на проектирането и строителството?

„СТРОЛ – 1000” AД е регистрирана през 1999 год. Имаме дългогодишен опит в извършването на строителен надзор и изготвянето на оценки за съответствие на инвестиционни проекти.
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС