Project Description

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА: “Ремонтно-възстановителни работи по трасето на ГО „Търговище“ при подводен преход на Соколовско дере в района на км 8,4”.

Начало: 03.09.2018 г.

Край: ОЧАКВАНА ДАТА за въвеждане в експлоатация:  ЮЛИ 2019

Строителна стойност: ………………………. лв. без ДДС

Изпълнявани дейности: Оценка на съответствие на проекта с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор

Възложител: „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

Кратко описание на проекта:

Газопроводното отклонение за гр. Търговище, което е обект на настоящият проект е въведено в експлоатация с Акт обр. 16 от 15.02.1985г., положено е под дъното на р. Соколовско дере при км. 8,4. Газопровода е действащ с проектното налягане на газопровода: Рпр.=5.4MPa. След разчистване на коритото на реката са извършени следните дейности: отстраняване на старата външна изолация, почистване и обследване на газопроводната тръба по методи на безразрушителен контрол, полагане на нова външна изолация. При взети мерки против изравяне – след пресичането е изграден хидравличен стоманобетонов праг, който стабилизира нивото на дъното и задържа влаченият от течението дънен наносен поток. След хидравличният праг е изпълнена облицовка на откосите и дъното с габиони – матраци Reno (Geoweb). Под габионите е положен нетъкан, иглонабит геотекстил за разделител. След облицовката е изпълнена дънна рисберма от реден едроломен камък. Нивелетите на бермите на реката не се коригират.

Документи:  

Разрешение за строеж № РС-01-77 / 17.10.2018г.., издадено от Гл. архитект на Община Търговище, влязло в сила на 05.11.2018 г.

Акт 15 от 13.06.2019г.