Project Description

„МАГИСТРАЛНИ И ЛОКАЛНИ ОПТИЧНИ КАБЕЛИ — СЕВЕРНА МАГИСТРАЛА ОТ ВЪЗЛОВА ТОЧКА (ВТ) ПРИ ОБСЛУЖВАЕМ УСИЛВАТЕЛЕН ПУНКТ (ОУП) „ПОЛСКИ СЕНОВЕЦ“ – МЕЖДИННА ТОЧКА ОТ ТРАСЕТО (МТТ) ПРИ КРАНОВ ВЪЗЕЛ (KB) „МИЛАДИНОВЦИ“ ДО ВТ АВТОМАТИЧНА ГАЗОРЕГУЛИРАЩА СТАНЦИЯ (АГРС) „ТЪРГОВИЩЕ“

Подобект 1: Магистрален оптичен кабел от възлова точка (ВТ) при обслужваем усилвателен пункт (ОУП) „Полски Сеновец“ – междинна точка от трасето (МТТ) при кранов възел (KB) „Миладиновци“ до ВТ автоматична газорегулираща станция (АГРС)„Търговище“, на територията на област В. Търново, област Русе, област Търговище, област Разград;

Подобект 2: Локален оптичен кабел от междинна точка от трасето (МТТ) при кранов възел (KB) за газопроводно отклонение (ГО) „Русе“ – точка от трасето (ТТ) АГРС „Русе-Запад“ и ТТ АГРС „Русе – Изток“, на територията на област Русе и област Търговище;

Подобект 3: Локален оптичен кабел от МТТ за ГО „Бяла“ до ТТ АГРС „Бяла“, на територията на: Област Велико Търново и област Русе;

Подобект 4: Локален оптичен кабел от Междинна точка от трасето (МТТ) при кранов възел (KB) за газопроводно отклонение (ГО) „Попово“ до точка от трасето (ТТ) при автоматична газорегулираща станция (АГРС) „Попово“, на територията на област Търговище;

Детайли

Начало: 12.02.2019 г.

Край: ОЧАКВАНА ДАТА:  АВГУСТ 2020Г.

Строителна стойност: 4 231 252,98. лв. без ДДС

Изпълнявани дейности: Оценка на съответствие на проекта с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор

Възложител: „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

Кратко описание на проекта:

Изграждане на магистралните и локални оптични кабели по трасето на преносен газопровод. Трасето на преносните кабели е 160 км и е в следните области: Велико Търново, Русе, Търговище, Разград

Документи:

Разрешение за строеж № РС-8 / 26.02.2019г., издадено то МРРБ, влязло в сила на 30.03.2019г.