Project Description

Подмяна на Преносен (магистрален) газопровод в участъка “ ОС Беглеж- КВ Дерманци- КВ- Батулци- КВ Калугерово“

Детайли

Начало: 01.12.2018 г.

Край: 01.12.2029 г.

Строителна стойност: 67 480 000,00 лв. без ДДС

Изпълнявани дейности: Оценка на съответствие на проекта с основните изисквания към строежите и упражняване на Технически контрол по част Конструктивна в етапа на строителството

Възложител: „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

Кратко описание на проекта: Подмяна на преносен газопровод. Дължината на новопроектирания газопровод е 13 151,36 m и ще бъде изпълнено с правошевни стоманени тръби DN700 с максимално допустимо работно налягане P=5,4 MPa.