Project Description

Ремонтно-възстановителни работи по трасето на ГО „Търговище“ при подводен преход на р. Ана дере в района на км 7,2

Детайли

Начало: 11.01.2018 г.

Край: 28.12.2018 г.

Строителна стойност: ………………………. лв. без ДДС

Изпълнявани дейности: Оценка на съответствие на проекта с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор

Възложител: „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

Кратко описание на проекта:

Газопроводното отклонение за гр. Търговище, което е обект на настоящият проект е въведено в експлоатация с Акт обр. 16 от 15.02.1985г., положено е под дъното на р. Ана дере при км.7,2 в района на с. Чудомир. Газопровода е действащ с проектното налягане на газопровода: Рпр.=5.4MPa. Реализирано е строителство на обект: „Ремонтно-възстановителни работи по трасето на ГО „Търговище“ при подводен преход на р. Ана, дере в района на км 7,2”, находящ се в землището на с. Чудомир, община Лозница, обл. Разград. Направени са временни мерки за отклоняване на водното течение – отбивен канал. След разчистване на коритото на реката са извършени следните дейности: отстраняване на старата външна изолация, почистване и обследване на газопроводната тръба по методи на безразрушителен контрол, полагане на нова външна изолация. При взети мерки против изравяне – след пресичането е изграден хидравличен стоманобетонов праг, който стабилизира нивото на дъното и задържа влаченият от течението дънен наносен поток. След хидравличният праг е изпълнена облицовка на откосите и дъното с габиони – матраци Reno (Geoweb). Под габионите е положен нетъкан, иглонабит геотекстил за разделител. След облицовката е изпълнена дънна рисберма от реден едроломен камък. Нивелетите на бермите на реката не се коригират.

Документи:

Разрешение за строеж № 03/ 30.01.2018г., издадено от Гл. архитект на Община Лозница, влязло в сила на 14.02.2018г.

Разрешение за ползване № СТ-05-1641 / 28.12.2018г., издадено от ДНСК