Project Description

Промяна предназначението на помещения за Клиника по медицинска онкология към „УСБАЛО” ЕАД/клиника по химиотерапия и отделение по химиотерапия

Детайли

Начало: 01.02.2019 г.

Край: 28.09.2019 г.

Строителна стойност: 1 104 482,62 лв. без ДДС

Изпълнявани дейности: Оценка на съответствие на проекта с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор

Възложител: „УСБАЛО“ ЕАД

Кратко описание на проекта:  Проектът включва изграждането на следните подобекти:

Подобект 1: „Промяна предназначението на помещения за Клиника по медицинска онкология към „УСБАЛО” ЕАД кота + 0,00 ” със седалище гр. София ул. „Пловдивско поле 6”

Подобект 2: „Промяна предназначението на помещения за Клиника по медицинска онкология към „УСБАЛО” ЕАД кота + 3,40 ” със седалище гр. София ул. „Пловдивско поле 6”