Координатор по безопасност и здраве

„Координатор по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране“ е всяко физическо или юридическо лице, на което е възложено от възложителя и/или от упълномощеното лице да изпълнява следните задачи:

  1. координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при:

а) вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР;

б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР;

  1. координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл. 16, т. 1 и на плана за безопасност и здраве съгласно, когато такъв се изисква, от строителите и, при необходимост от защита на работещи, от лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;
  2. актуализира плана за безопасност и здраве при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;
  3. организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и включилите се впоследствие в работата строители, на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;
  4. координира контрола по правилното извършване на СМР; 6. предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.

Функциите на координатор по безопасност и здраве могат да се изпълняват за етапа на изпълнението на строежа и от:

а) консултант (за строежи от първа до четвърта категория);

б) технически ръководител (за строежи от пета категория).

Координаторът по безопасност и здраве в строителството трябва да е правоспособно  лице с квалификация, професионален опит и техническа правоспособност в областта на проектирането, строителството, безопасното и здравословно изпълнение на СМР, доказани съответно с диплома, лицензи, удостоверение.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Търсите доверен партньор и консултант в областта на проектирането и строителството?

„СТРОЛ – 1000” AД е регистрирана през 1999 год. Имаме дългогодишен опит в извършването на строителен надзор и изготвянето на оценки за съответствие на инвестиционни проекти.
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС